Nowości

 • RABAT DO 25% 

  ZAMÓW KURIERA POD NR

  +44 770 695 87 52
  +48 662 159 742

  LUB WYPEŁNIJ ZLECENIE PRZEWOZU

  24/7  PRZEZ NASZA STRONE

  DOSTAWA OD DRZWI DO DRZWI

  PACZKI-PRZEPROWADZKI

   

  10 maj 2019

Regulamin

Niniejszy Regulamin świadczenia usług, zwany dalej "Warunkami Ogólnymi", dotyczy przewozu Przesyłek na terenie Unii Europejskiej za pośrednictwem Firmy Trans-van

Korzystający ze świadczonych usług Nadawca oświadcza, że bez zastrzeżeń akceptuje niniejsze Warunki Ogólne; wyżej wymienione Warunki Ogólne nadrzędne wobec jakichkolwiek rozbieżnych warunków wyznaczonych przez Nadawcę. Niniejsze Warunki Ogólne nie będą zmieniane przez Trans-van ani przez Nadawcę.

§ 1
LIST PRZEWOZOWY
Nadawca oświadcza, że osobiście wypełnił LIST PRZEWOZOWY lub, że został on wypełniony przez kuriera naszej firmy zgodnie z jego zaleceniami. Wyżej wymieniony LIST PRZEWOZOWY jest niezbywalny. Nadawca gwarantuje, że jest właścicielem zawartości Przesyłki powierzonej Firmie TRANS-VAN lub, że jest właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela. Nadawca oświadcza, że odpowiednio do swoich kompetencji złożonym na tym LIŚCIE PRZEWOZOWYM podpisem akceptuje niniejsze Warunki Ogólne, jako
właściciel, lub w imieniu jego i wszystkich osób posiadających prawa związane z zawartością danej Przesyłki. Zarowno podpisanie listu przewozowego firmy posredniczacej pomiedzy TRANS-VAN a nadawca przesylki jest równoznaczne z akceptacja warunkow FIRMY-TRANS-VAN.

§ 2
OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA NADAWCY:
2.1. Nadawca oświadcza że:
2.1.1. Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi się do usług świadczonych przez TRANS-VAN, z postanowieniami umów międzynarodowych, których UK oraz EU jest stroną, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w kraju tranzytowym i docelowym. Na żądanie Nadawcy  TRANS-VAN wskaże kraje tranzytowe.
2.2. Nadawca gwarantuje, że:
2.2.1. Zawartość Przesyłki jest zgodna z opisem w LIŚCIE PRZEWOZOWYM,
oraz, że zawartość Przesyłki nie należy do żadnej z kategorii Przesyłek
nie transportowanych przez TRANS-VAN zgodnie z Artykułem 10.
2.2.2. Adres Odbiorcy jest poprawny i kompletny (wraz z kodem pocztowym
i numerem telefonu oraz ten sam adres znajduje sie na opakowaniu).
2.2.3. Zawartość Przesyłki powierzonej Firmie trans-van jest zapakowana
w sposób wytrzymujący warunki przeładunku i przewozu właściwe dla
sektora transportu lądowego, opakowanie zapewnia bezpieczeństwo obrotu,
nie naraża paczki na ubytek i uszkodzenie, jak też osób trzecich lub
TRANS-VAN na szkodę.
2.2.4. Wszystkie informacje wymienione w LIŚCIE PRZEWOZOWYM i wszelkich
innych dokumentach prawdziwe i kompletne.
2.2.5. Zabezpieczy TRANS-VAN od wszelkich szkód wyrządzonych stronom
trzecim i poniesie odpowiedzialność za wszelkie reklamacje,
odszkodowania, kary pieniężne oraz koszty wynikające z uchybień Nadawcy
wobec wymienionych Przepisów Prawnych i wynikających z nich powinności.
2.3. W przypadkach opisanych w niniejszym artykule, Nadawca poniesie
samodzielnie całkowite koszty i wydatki związane z przewozem danej
wysyłki oraz wydatki poniesione w związku z jej zwrotem do Nadawcy oraz
magazynowaniem.
2.4. Firma TRANS-VAN zastrzega sobie prawo odmowy przewozu lub
kontynuowania przewozu Przesyłek, które mogą obniżyć jakość jej usług.
2.5. W celu wysłania powierzonych paczek Firma TRANS-VAN stosuje
wszelkie zgodne z prawem sposoby i środki, a także współpracuje z
różnorodnymi podwykonawcami, przedstawicielami, pośrednikami i
przewoźnikami, których uważa się za z góry zaaprobowanych przez Nadawcę.

 

§ 3.
KONTROLA PACZEK/PRZESYŁKI:
3.1. Firma TRANS-VAN zastrzega sobie prawo kontroli zawartosc przesylki,
zgodnie z przepisami Prawa Przewozowego czy przesyłka rzeczy odpowiada
oświadczeniom Nadawcy zawartym w LIŚCIE PRZEWOZOWYM oraz czy zachowane
zostały przepisy dotyczące rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach
szczególnych,(np.zakaz przesylania towarow
akcyzowanych,używek,broni,itp.) zamieszczając wynik sprawdzenia w LIŚCIE
PRZEWOZOWYM lub dołączonym do niego protokóle.Kontrola winna sie odbyc
przy kurierze lub przy pracowniku urzedu Celnego.
3.2. Firma TRANS-VAN zastrzegają sobie prawo do korygowania wszelkich
błędów w deklarowanej wstępnie przez Nadawcę wadze oraz wymiarow PACZEK
i do korygowania cen.Ceny oraz terminy odbiorów przesyłek moga ulegac zmianie jesli

zlecenie przewozu jest z po za standardowego rejonu działania wyznaczonego na naszej mapie.

Cena minimalna moze wynosic tyle samo co koszt przesuyłki do 30kg czuli minimum 25f  

Dostawy po za rejonem wyznaczonym opłacane na mapie  regulowane przelewowo.Przelewy na konto bankowe lub paypal  informacje o płatnosci wysyłamy odbiorcy przesyłki 24h przed dostawa przesyłki.


§ 4.
DORECZENIE PRZESYŁEK:
Za skuteczne doręczenie rozumie się przekazanie Przesyłki odbiorcy za
pokwitowaniem odbioru.

§ 5.
ZASTAW:Firmie TRANS-VAN przysługuje prawo zastawu na
paczkach/przesyłkach w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy
o świadczenie usług oraz z tytułu opłat celnych lub innych
uzasadnionych, dodatkowych kosztów powstałych z przyczyn leżących po
stronie Nadawcy lub Odbiorcy.

§ 6.
OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:
Z zastrzeżeniem art. 7 i art. 8 poniżej, zakres odpowiedzialności
ponoszonej przez Firme TRANS-VAN w związku z zagubieniem lub
uszkodzeniem Przesyłki ogranicza się do najniższej z 3 z poniższych kwot:
6.1. GBP 100,00
6.2. Wartość strat lub uszkodzeń jakie rzeczywiście odniosła Przesyłka,
6.3. Wartość rzeczywista zawartości Przesyłki określona w odniesieniu do
kosztu jej opracowania lub zastąpienia, odtworzenia, rekonstrukcji,
naprawy lub odsprzedaży w momencie lub miejscu jej spedycji bez
uwzględnienia użyteczności handlowej lub korzyści prywatnej w tej
zawartości.

§ 7.
WYŁĄCZENIE SZKÓD POŚREDNICH:
Odpowiedzialność TRANS-VAN ogranicza się, z zastrzeżeniem Art.6, jedynie
do bezpośrednich strat, które uprawniony poniósł. TRANS-VAN w żadnym
wypadku, poza winą umyślną lub rażącym niedbalstwem nie mogą być
pociągnięte do odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia pośrednie,
niezależnie od ich źródła i tego, czy TRANS-VAN mogł wiedzieć o
możliwości zaistnienia takiej szkody lub uszkodzenia. Dotyczy to -ale
nie ogranicza się -do strat z tytułu przychodu, zysku, odsetek lub strat
wynikających z umów oraz z niemożności użycia niektórych, lub wszystkich
części zawartości Przesyłki.

§ 8.
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI: 8.1. Mimo, TRANS-VAN zobowiązuje się
dokonywać wszystkiego, co w ich mocy aby zapewnić szybką
dostawę,TRANS-VAN w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym
niedbalstwem, nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności z tytułu
opóźnionego odbioru, transportu i dostarczenia przesyłki/paczki,
niezależnie od przyczyny takiego opóźnienia.
8.2. Ponadto TRANS-VAN w żadnym wypadku, poza winą umyślną lub rażącym
niedbalstwem, nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za straty,
uszkodzenia, błędy i braki dostaw spowodowane przez:
8.2.1. Działanie siły wyższej, przypadku lub przyczyny znajdującej się
poza kontrolą TRANS-VAN jakiekolwiek niedopełnienie obowiązków,
zaniedbanie i zaniechanie ze strony Nadawcy, Odbiorcy, stron trzecich
roszczących sobie prawa do Przesyłki, osób nie powiązanych z TRANS-VAN,
pracowników urzędów celnych, pocztowych i innych oraz wszelkich
przewoźników, przedstawicieli i przedsiębiorstw zaangażowanych w
przesyłkę przez Nadawcę lub Firme TRANS-VAN;
8.2.2. Naturę zawartości przewożonej Przesyłki ani żadną jej wadę,
szczególną cechę i usterkę
8.2.3. Skasowanie, ani jakiekolwiek związane z nim uszkodzenie obrazów
elektronicznych i fotograficznych, reprodukcji i nagrań w jakiejkolwiek
formie spowodowane przez zjawiska elektryczne i magnetyczne;
8.2.4. Nadawca zwolni TRANS-VAN z wszelkich zobowiązań związanych z
przewozem lub jego kontynuowaniem, jeśli okaże się, że − na skutek
działania celowego lub przypadkowegozawartość powierzonej
TRANS-VAN paczki/przesyłki należy do kategorii przesyłek nie
transportowanych przez Firme TRANS-VAN zgodnie z Artykułem 10 lub podał
niedokładny lub niewłaściwy opis zawartości Przesyłki i jej właściwie
nie oznakował, podał niedokładny adres i to w założeniu, że działał
świadomie albo nie, adresat zmienił miejsce zamieszkania lub siedzibę, a
także wówczas gdy opakowanie Przesyłki nie jest odpowiednio wytrzymałe,
zabezpieczone, może uszkodzić inne Przesyłki lub środki transportowe,
właściwości Przesyłki uniemożliwiają wykonanie usługi przy użyciu
posiadanych środków transportowych. W takich okolicznościach TRANS-VAN  
może odmówić wykonania usługi lub od niej odstąpić zaś Nadawca w żadnym
wypadku nie będzie pociągał Firmy TRANS-VAN do odpowiedzialności a
ponadto, jako gwarant TRANS-VAN, zapewni obronę, zabezpieczy od szkód
wyrządzonych stronom trzecim, przejmie roszczenia, szkody i odsetki,
wszelkie kary pieniężne i wydatki związane z takimi okolicznościami.

§ 9.
REKLAMACJA
9.1. Wszelkie reklamacje i roszczenia Nadawca/Odbiorca powinien
sporządzać na piśmie i przesłać do siedziby TRANS-VAN w ciągu 14 dni
kaledarzowych od daty wystawienia LISTU PRZEWOZOWEGO.W celu
uwzglednienia reklamacji pierwsze zgloszenie winno byc zgloszone
kurierowi doręczajacemu PACZKE/PRZESYŁKE. Po przekroczeniu tego terminu
żadne roszczenia o szkody i straty nie będą uwzględniane.
9.2. Żadne roszczenia o szkody i straty nie dopuszczalne przed
zapłaceniem całkowitych kosztów wysyłki i przewozu. Nadawca w żadnej
formie nie może odejmować kwoty roszczenia od innych kosztów wysyłki i
przewozu, które jest winien firmie TRANS-VAN za dokonana uslugę.

§ 10.
TOWARY NIE TRANSPORTOWANE PRZEZ TRANS-VAN;
10.1.Firma TRANS-VAN nie przewozi towarów, a co za tym idzie mogą
odmówić wykonania usługi lub odstąpić od jej wykonania w razie
stwierdzenia, że zawartość Przesyłki jest objęta restrykcjami IATA, że
towary, ze względu na wartość lub cechy, nie nadają się do transportu ze
względów prawnych, lub bezpieczeństwa, że jest on ograniczony lub
wyłączony na mocy ustawy Prawa Przewozowego, jak też na mocy innych
przepisów prawa, umów i konwencji międzynarodowych, których Polska i EU
jest stroną.
10.2. W szczególności firma TRANS-VAN nie przewozi Przesyłek, których zawartością :
- rzeczy niebezpieczne dla zdrowia lub mienia jak substancje łatwopalne, żrące, wybuchowe;
- gdy Przesyłka zawiera inne towary wymagające deklaracji ADR;
- narkotyki, leki lub środki psychotropowe;
- papierosy, alkohol;
- żywe zwierzęta lub rośliny;
- zwłoki lub szczątki ludzkie albo zwierzęce;
- papiery wartościowe, bony towarowe, kamienie lub metale szlachetne, dzieła sztuki lub antyki.

§ 11.

KONWENCJE
11.1. Międzynarodowy transport drogowy podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) podpisanej w Genewie 19/05/1956 oraz Protokołowi CMR podpisanemu w Genewie 05/07/1978.

§ 12.
TARYFY, CENNIKI
Obowiązujące taryfy i cenniki usług świadczonych przez firme TRANS-VAN dostępne na stronie internetowej: www.trans-van.co.uk Jeśli waga gabarytowa jest większa od wagi rzeczywistej, należy przyjąć wagę gabarytowa

  § 13.
UBEZPIECZENIE:
13.1. Wszystkie Przesyłki do 30kg ubezpieczone na kwotę do GBP 100. lub do kwoty jej pobrania. W przypadku gdy Nadawca zadeklaruje wyższą wartość Przesyłki, niż kwota GBP 100 i zleci TRANS-VAN jej dodatkowe ubezpieczenie uiszczając dodatkową opłatę, Przesyłka zostanie ubezpieczona do zadeklarowanej kwoty.Przesylka zapakowana w opakowaniu fabrycznym.Potwierdzeniem podwyższenia ubezpieczenia Przesyłki jest wypisanie w odrębne pole kwoty na LISTU PRZEWOZOWEGO stwierdzającego wysokość kwoty dodatkowego ubezpieczenia Przesyłki.
13.2. Nadawca ma obowiązek zlecenia TRANS-VAN ubezpieczenia dodatkowego Przesyłki której wartość przekracza kwotę GBP 100.
13.3. Jakiekolwiek szkody pośrednie, szkody i straty wynikłe z opóźnień transportu nie zostaną pokryte z takiej polisy ubezpieczeniowej.

§ 14.
JURYSDYKCJA I PRAWO WŁAŚCIWE:
Wszelkie spory będą rozstrzygane w sądzie właściwym miejscowo dla siedziby FIRMY TRANS-VAN

§ 15.
DOSTĘPNOŚĆ OGÓLNYCH WARUNKÓW.
Niniejsze Ogólne Warunki znajdują się w siedzibie  TRANS-VAN oraz na stronie internetowej www.trans-van.co.uk

§ 16.
ZLECENIE PRZESYŁKI POBRANIOWEJ.

Realizacja zleeceń 3-5 dni roboczych 

W przypadku ewentualności zwiazanych z utrudnieniami transranzytowymi do 8dni roboczych

Nadanie przesyłki pobraniowej wiąże się z przeliczeniem wartości funta brytyjskiego do wartości 5 + 2% do 1 mninimalny przelicznik oraz kwoty uiszczanej przez odbiorcę za pobraniem zależnej od sumy pobraniń